PhD Students & Young Scientists (PUC)

II tura konkursu na dofinansowanie

Szanowni Doktoranci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie!

Z uwagi na zainteresowanie doktorantów bez otwartego przewodu doktorskiego udziałem w “Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” informujemy, iż została uruchomiona II tura konkursu umożliwiająca sfinansowanie biletów lotniczych na trasie Polska – Wietnam z puli Samorządu Doktorantów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają cztery wymogi formalne:
a) są doktorantami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
b) zaliczyli pierwszy rok studiów doktoranckich,
c) wykażą się udokumentowanym dorobkiem naukowym,
d) w roku składania wniosku nie ukończyli 40 lat.

Ważne daty:
Zgłoszenie swojej kandydatury do 15 grudnia 2017 roku.
Przesłanie kompletnego wniosku do 22 grudnia 2017 roku.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie należy:

  1. Pobrać Formularz zgłoszeniowy
  2. Zapisać plik pod nazwą Nazwisko_Formularz i wypełnić.
  3. Przesłać gotowy plik na adres mailowy: polvietsym2018@up.krakow.pl w tytule maila wpisując Konkurs na dofinansowanie najpóźniej do dnia 15.12.2017

Po zarejestrowaniu, na wskazany adres e-mailowy przesłany zostanie wniosek konkursowy. Wniosek ten należy wypełnić i wraz ze wszystkimi załącznikami (informacje na temat załączników znajdują się w Regulaminie) przekazać do Samorządu Doktorantów przez Kancelarię Uczelni do dnia 22.11.2017

Oceny wniosków konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa w składzie:

  1. dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała, Prorektor ds. Studenckich (Przewodnicząca Komisji Konkursowej)
  2. dr Michał Apollo
  3. mgr Łukasz Bandoła
  4. mgr inż. Magdalena Krupska
  5. mgr Jakub Pieczara (Sekretarz Komisji Konkursowej)

Każdy kandydat otrzyma informację o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania drogą elektroniczną w dniu 15.01.2017

O przyznaniu środków na bilet lotniczy zadecyduje kolejność na liście rankingowej.

I tura konkursu na dofinansowanie

Samorząd Doktorantów ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie wyjazdu na Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists

Każdy kandydat otrzyma informację o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania drogą elektroniczną w dniu 08.12.2017.